ბანერი 112

ჰორიზონტალური მრავალსახსრის პალეტირების რობოტი